1. What is Material Safety Data Sheet?

  The Material Safety Data Sheet is widely used, very effective way of  providing informations concerning substances and mixtures in European Union, which became integral part of system within The European Parliament and the Council Regulation (EC) No 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency and modified Directive 1999/45/EC and rescinded Council Regulation (EEC) No 793/93, Comission Regulation (EC)No 1488/94, Council Directive 76/769/EEC and Council Directives 91/155/ EEC, 93/67/ EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. It concern only dangerous substances contained in a preparation. It doesn’t give us any information about a preparation, which was considered harmless for environment and human life and health. Material Safety Data Sheet enumerate only these components of the preparation, which was considered dangerous.

2. What informations from Material Safety Data Sheet we can find out?

  Material Safety Data Sheet inform about procedures for correctly use and storage dangerous mixtures and substances. This regulation include ncessary informations, as: physicochemical properties (melting point, boiling point, ignition point etc.), toxicity, health effects, first aid, reactivity, storage, disposal, protective measures and procedure in case of getting to enviroment. Material Safety Data Sheet supplied use only for information aims.

3. Does Material Safety Data Sheet include informations about the composition of a preparation?

  There’s no informations in Material Safety Data Sheet about the full composition of the preparation. In 3. section of Material Safety Data Sheet we can find some informations about dangerous substance contained in mixture.

4. How to find the composition of a preparation?

  The composition is located on the back label on cosmetic product.

5. How cosmetic is composed on a label?

The list of components defined in accordance to names accepted by International Nomenclature of Cosmetics Ingredients (INCI), preceded by expression “ingredients”, includes:

     - components in decreasing order according to mass in the moment of their adding, but components at a concentration less than 1% can be list in optional order after components at a concentration more than 1%,

     - aromatic compositions called as “aroma” or other apropriate name accepted by INCI, including substances they are consisted of, which mention the list referred to in article 15 paragraph 3 point 2 and these substances have to be enumerate no matter what function they have in cosmetic,

     - numbers of pigments, which can be enumerate after other components in optional order, according to their numbers characterized in the list of pigments allowed to use in cosmetics; if cosmetics are selling in many different tones,  allowable is to enumerate all pigments after signed them with the graphic symbol „+/–”.

6. Which acts and regulations regulate cosmetic industry?

 

  • THE ACT of 30 March 2001 on cosmetics.
  • COUNCIL DIRECTIVE of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products (76/768/EEC)
  • REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EC) No 1223/2009 of 30 November 2009 on cosmetic products

 

7. What are components of the Dossier for cosmetic products?

     - the qualitative and quantitative composition of a cosmetic, if it’s aromatic composition – its name or number and supplier’s name and adress,
     - physicochemical and microbiological specifications of materials and final products and criteria of microbiological cleaning’s control of cosmetic,
     - the description of  production’s methods according to good production practice,
     - the evaluation of cosmetic’s influence on the human health’s safety considering toxicological profile of components, their chemical structure and the grade of contact with human body and also name and adress person in charge of this evaluation; the evaluation consider quality of places, where cosmetics will be used or target group, which will use the product, particularly cosmetics allocated only to external intimate hygiene and for children under 3. years of age,
    - the existing data about adverse effects for human health, rised as a result of using cosmetic,
    - documented results of research about cosmetic’s action, if it is necessary because of reactions to cosmetic, which were declared,
    - the data concerning all animal tests made by producer, his representative or suppliers while rating cosmetic’s or its component influence on human health; this requirement apply to tests, which are obligatory to fulfil the conditions of countries from beyond the European Union.

8. Jaki jest mój status? Czy jestem producentem czy dystrybutorem?

 Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE) art. 2  definicje:

„dystrybutor”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w  łańcuchu dostaw, nie będącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty.
„producent”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt  do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

  Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE):  art.4 pkt.6

Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w
sposób mogący mieć wpływ na zgodność z  obowiązującymi wymogami.
Jeśli więc podmiot sprzedaje kosmetyk pod własną marką lub znakiem towarowym nabiera statusu producenta co skutkuje wzięciem pełnej odpowiedzialności za produkt i koniecznością wykonania szeregu badań oraz dostosowania produktu/kosmetyku do wymogów UE i ustawy nr 1223/2009 WE

9. Ważne zmiany po 11 lipca 2013

22 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 1223/2009 WE) dotyczące produktów kosmetycznych. W życie wejdzie ono 11 lipca 2013 roku, zastępując tym samym dyrektywę kosmetyczną.

  Nowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki, m. in.:

a.  obowiązkową rejestrację przedsiębiorcy w bazie ECAS (System uwierzytelniania  Komisji Europejskiej);
b.  dokonywanie zgłoszeń produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną, za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal);
c.   wprowadzanie aktualizacji/korekt do zgłoszonych produktów kosmetycznych;
d.   obowiązek produkcji zgodnie z GMP,
e.   obowiązek traceability – śledzenia ruchu i pochodzenia produktu i komponentów.

10. PN-EN ISO 22716

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji. W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 "Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji", która zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Norma została notyfikowana jako norma zharmonizowana dla Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej.
Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcji(GMP) będzie obowiązkowe od 11 lipca 2013 r.

11. Czy firma Silcare® spełnia wymagania rozporządzenia (ustawy) ?

  Od roku 2009 firma nasza przyjęła politykę dostosowywania się do wymogów nowego rozporządzenia (1233/2009/WE). Lata 2009-2013 zostały poświęcone ustawicznemu przystosowywania produkcji do wymogów ustawy. Podjęte zostały następujące kroki:

  - zakup normy PN-EN ISO 22716 (norma odpłatna nabywana w Polskim Komitecie Normalizacyjnym)

  - zebranie i uzupełnienie dokumentacji „traceability” (pochodzenia produktu i komponentów)

  - stworzenie kompletnego Dossier produkowanych kosmetyków

  - przygotowanie dokumentacji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  - rejestracja w bazie ECAS.