1. Czym jest Karta Charakterystyki?

  Karta charakterystyki jest powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stała się integralną częścią systemu w ramach ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dotyczy ona jedynie substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie. W związku z czym nie dostarcza ona informacji na temat preparatu uznanego za nieszkodliwy dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. W Karcie Charakterystyki uwzględnione są jedynie te składniki preparatu, które uznane są za niebezpieczne.

2. Jakie informacje można uzyskać na podstawie Karty Charakterystyki?

  Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania mieszanin i substancji niebezpiecznych.  Zawierają one niezbędne informacje, takie jak: właściwości fizykochemiczne (temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu itp.), toksyczność, wpływ na zdrowie, pierwsza pomoc, reaktywność, magazynowanie, postępowanie z odpadami, środki ochronne oraz postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska. Załączone Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych służą wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Czy w Karcie Charakterystyki zawarty jest skład preparatu?

  W Karcie Charakterystyki nie ma informacji o pełnym składzie preparatu. W Sekcji 3 Karty Charakterystyki znajdziemy informację na temat substancji niebezpiecznych zawartych w mieszaninie.

4. Skąd wziąć skład produktu?

  Skład produktu znajduje się na kontr etykiecie produktu kosmetycznego.

5. Jak skonstruowany jest skład kosmetyku na etykiecie?

  Wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients” obejmuje:

     - składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%,

     - kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, i muszą być wymienione niezależnie od funkcji, jaką pełnią w kosmetyku,

     - numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów, jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu znakiem graficznym „+/–”.

6. Które ustawy i rozporządzenia regulują sprawy przemysłu kosmetycznego?

 

 • USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
 • DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

 

7. Co wchodzi w skład Dossier Kosmetyku?

     - ilościowy i jakościowy skład kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych jej nazwę lub numer kompozycji oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres dostawcy poszczególnych składników kosmetyku,
     - specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną surowców i gotowego kosmetyku oraz kryteria kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyku,
     - opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,
     - ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za tę ocenę; ocena ta uwzględnia cechy miejsc, w których kosmetyk będzie stosowany lub grupę odbiorców, dla których jest on przeznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków przeznaczonych wyłącznie do zewnętrznej higieny intymnej oraz dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,
    - istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w następstwie stosowania kosmetyku,
    - udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania kosmetyku,
    - dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania lub dokonywania oceny wpływu kosmetyku lub jego składnika na bezpieczeństwo zdrowia ludzi; wymóg ten dotyczy również testów przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

8. Jaki jest mój status? Czy jestem producentem czy dystrybutorem?

 Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE) art. 2  definicje:

„dystrybutor”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w  łańcuchu dostaw, nie będącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty.
„producent”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt  do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

  Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE):  art.4 pkt.6

Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w
sposób mogący mieć wpływ na zgodność z  obowiązującymi wymogami.
Jeśli więc podmiot sprzedaje kosmetyk pod własną marką lub znakiem towarowym nabiera statusu producenta co skutkuje wzięciem pełnej odpowiedzialności za produkt i koniecznością wykonania szeregu badań oraz dostosowania produktu/kosmetyku do wymogów UE i ustawy nr 1223/2009 WE

9. Ważne zmiany po 11 lipca 2013

22 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 1223/2009 WE) dotyczące produktów kosmetycznych. W życie wejdzie ono 11 lipca 2013 roku, zastępując tym samym dyrektywę kosmetyczną.

  Nowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki, m. in.:

a.  obowiązkową rejestrację przedsiębiorcy w bazie ECAS (System uwierzytelniania  Komisji Europejskiej);
b.  dokonywanie zgłoszeń produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną, za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal);
c.   wprowadzanie aktualizacji/korekt do zgłoszonych produktów kosmetycznych;
d.   obowiązek produkcji zgodnie z GMP,
e.   obowiązek traceability – śledzenia ruchu i pochodzenia produktu i komponentów.

10. PN-EN ISO 22716

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji. W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 "Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji", która zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Norma została notyfikowana jako norma zharmonizowana dla Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej.
Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcji(GMP) będzie obowiązkowe od 11 lipca 2013 r.

11. Czy firma Silcare® spełnia wymagania rozporządzenia (ustawy) ?

  Od roku 2009 firma nasza przyjęła politykę dostosowywania się do wymogów nowego rozporządzenia (1233/2009/WE). Lata 2009-2013 zostały poświęcone ustawicznemu przystosowywania produkcji do wymogów ustawy. Podjęte zostały następujące kroki:

  - zakup normy PN-EN ISO 22716 (norma odpłatna nabywana w Polskim Komitecie Normalizacyjnym)

  - zebranie i uzupełnienie dokumentacji „traceability” (pochodzenia produktu i komponentów)

  - stworzenie kompletnego Dossier produkowanych kosmetyków

  - przygotowanie dokumentacji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  - rejestracja w bazie ECAS.

12. Jak utworzyć suborganizację?

  Wszelkie informacje znajdują sie w instrukcji obsługi CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) w podrozdziale:

1.3.3.3 Mechanizmy delegacji w SAAS.

Osoba odpowiedzialna może podjąć decyzję o delegowaniu zgłaszania swoich produktów podorganizacjom poprzez mechanizm subdelegacji wprowadzony w SAAS. Funkcja ta jest przydatna na przykład wtedy, gdy zgłoszenia mają być dokonywane przez inny podmiot (na przykład konsultanta) w imieniu osoby odpowiedzialnej lub gdy osoba odpowiedzialna chce podzielić swoje zgłoszenia według marki lub rodzaju produktów.

Struktura organizacji w SAAS jest następująca:

- Na poziomie 1 znajduje się organizacja „macierzysta”. Jest to zawsze osoba odpowiedzialna.

- Poniżej poziomu 1 mogą istnieć podorganizacje powiązane z osobą odpowiedzialną. Te podorganizacje mogą wprowadzać zgłoszenia do CPNP w imieniu osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia złożone przez użytkownika należącego do danej podorganizacji są widoczne i edytowalne dla wszystkich użytkowników tej podorganizacji. Zgłoszenia te są również widoczne (ale nieedytowalne) dla osoby odpowiedzialnej.

Jak stworzyć podorganizację w SAAS?

Istnieją dwie możliwości stworzenia podorganizacji w SAAS:

- Gdy użytkownik składa wniosek o dostęp do CPNP, może wybrać istniejącą podorganizację lub stworzyć nową. Lokalny administrator organizacji „macierzystej” będzie musiał zaakceptować bądź odrzucić stworzenie nowej podorganizacji oraz każdy dostęp do tej podorganizacji.

- Lokalny administrator organizacji może również stworzyć nowe podorganizacje poprzez wybór opcji „Utwórz nową”.
 

13. Co to jest MEHQ?

  MEHQ jest to Hydroquinone methylether (eter metylowy hydrochinonu /mechinol), numer CAS 150-76-5 jego synonimy: p-Hydroxyanisole; p-Methoxyphenol; Hydroquinone monomethyl ether; Mequinol.

 Jest on stosowany jako inhibitor winylowych i akrylowych monomerów, zwłaszcza w czystych produktach oraz jako przeciwutleniacz. Znajduje zastosowanie także jako stabilizator do hamowania powstawania nadtlenku w eterach, chlorowanych węglowodorach i etylocelulozie. Może być  związkiem  pośrednim do wytwarzania innych stabilizatorów, barwników, środków farmaceutycznych i plastyfikatorów. Pełniejszy opis związku można znaleźć:

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=28110

 Według obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 dotyczącego produktów kosmetycznych związek MEHQ jest dopuszczalny w produkcji produktów kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. Może być stosowany w zestawach do sztucznych paznokci. Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia to 0,02 % (200ppm), a na opakowaniu musi znaleźć się informacja: „Tylko do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu ze skórą. Przeczytać uważnie sposób użycia”.

 Rozporządzenie, o którym mowa można znaleźć w języku angielskim i polskim:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:en:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:pl:PDF

 Raport w tej sprawie sporządził  SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety).

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out167_en.pdf

 Jest to Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, który dostarcza opinie i raporty  na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa (chemicznego, biologicznego, mechanicznego i innych zagrożeń fizycznych) o nieżywnościowych produktach konsumenckich (np. produkty kosmetyczne i ich składniki, zabawki, tekstylia, odzież, produkty higieny osobistej i artykuły gospodarstwa domowego) oraz usługi (np. tatuażu, sztuczne opalanie). Więcej informacji na temat tego Komitetu można znaleźć:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/

 Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów potwierdza bezpieczeństwo użycia związku MEHQ w stężeniu 200 ppm (0,02%) w gotowym produkcie kosmetycznym (w systemie do sztucznych paznokci).

 Produkty firmy Silcare® charakteryzują się wysoką czystością, zawierają od 100 – 200 ppm MEHQ, co stanowi nie więcej niż 0.02 % (200 ppm), są to śladowe ilości w naszych gotowych produktach do paznokci, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia ludzi i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 ppm (ang. parts per milion) – jest to sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu. Więcej informacji:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ppm

1 ppm = 1/106 ⇒ 10-4 %

1% = 1/100

1ppm = 1/1000000, więc  1ppm – 0.0001 %

200ppm = 0,02 %

 Do przeliczeń pomocny może okazać się kalkulator zamieszczony na stronie:  

http://www.rapidtables.com/convert/number/PPM_to_Percent.htm
 

14. Czy możliwe są niezmienne formulacje?

Rozporządzenia „must have”


  Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. To czynność zautomatyzowana, której wykonanie wypływa z odczuwalnej potrzeby. Przyzwyczajamy się do ludzi, rzeczy i…kosmetyków. Dyrektywy unijne jasno określają obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki. Dotyczy to tożsamości, typowych funkcji, ograniczeń w odniesieniu do składników chemicznych oraz prezentacji ich na etykiecie. Nowe rozporządzenia pojawiające się sukcesywnie uniemożliwiają firmom kosmetycznym opracowanie stałej, jednolitej formuły na której opierałby się proces produkcji. Niemożliwe jest zatem komponowanie kosmetyków o tej samej nazwie i identycznym składzie przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  O znaczących zmianach dotyczących produktów kosmetycznych mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Wprowadzono szereg gruntownych zmian w zakresie wytwarzania i obrotu kosmetykami. Zmianie uległa również warstwa definicyjna kluczowych pojęć takich jak „wprowadzanie do obrotu” czy „producent”. Pojawiła się także kategoria „osoby odpowiedzialnej”, której przypisano największą część wymagań dotyczących produkcji i obrotu kosmetykami. Dodatkowo zdefiniowano pojęcie dystrybutora, wyraźnie określono wymagania tej grupy oraz wprowadzono nowe ustalenia co do treści umieszczanych na oznakowaniu kosmetyków. Skład każdego produktu kosmetycznego musi być, według prawa Unii Europejskiej, zadeklarowany w nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Składniki umieszcza się w malejącym porządku według masy.
                       
  Od 2009 r. firma Silcare przyjęła politykę dostosowywania się do wymogów nowego rozporządzenia (1233/2009/WE). Lata 2009-2013 zostały poświęcone ustawicznemu przystosowywaniu produkcji do wymogów ustawy. Podjęte zostały następujące kroki:
  - zakup normy PN-EN ISO 22716 (norma odpłatna nabywana w Polskim Komitecie Normalizacyjnym)
  - zebranie i uzupełnienie dokumentacji „traceability” (pochodzenia produktu i komponentów)
  - stworzenie kompletnego Dossier produkowanych kosmetyków
  - przygotowanie dokumentacji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  - rejestracja w bazie ECAS.
 
  Kolejnym rozporządzeniem, które utrudnia firmom kosmetycznym funkcjonowanie na rynku jest Rozporządzenie Unijne Nr 618/2012 z 10 lipca 2012. Mówi ono o całkowitym zakazie stosowania w branży TPO. Jest to jeden z 6 fotoinicjatorów, których specjaliści Silcare używają do produkcji żeli. Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide odpowiada za zapoczątkowanie procesu utwardzania w lampie UV.
Biorąc pod uwagę istotne zmiany, nie można zapomnieć o rozporządzeniu, które dotyczy komponentu MEHQ (Hydroquinone Methylether). Parlament Europejski narzucił ograniczenie stężenia stosowania tego związku w produktach przeznaczonych do pielęgnacji paznokci, do dawki  0,02 % (200ppm).

  Na tym jednak nie koniec. Rok 2014 to kolejne utrudnienia. Od 30.10.2014 r. zacznie obowiązywać bezwzględny zakaz stosowania parabenu Isobutylparaben. Zmiany te reguluje Rozporządzenie z dnia 09.04.2014 r. Nr 358/2014. Isobutylparaben jest to substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed zakażeniem bakteryjnym, które może mieć miejsce przy codziennym użytkowaniu produktu.

  Na zlecenie naszych klientów projektujemy i tworzymy produkty od A do Z. Są to własne formuły i rozwiązania zarówno techniczne jak i projektowe. Nie powielamy schematów dostępnych na rynku. Przez szereg lat inwestujemy zarówno w rozwój specjalistycznej kadry, jak i linii produkcyjnych. Wszystko po to, by stworzyć od początku do końca profesjonalny kosmetyk zarówno do włosów, ciała jak i paznokci – w zależności od potrzeb konsumenta-odbiorcy. Dzisiaj nasza kadra to grupa przeszło 100 osób wyspecjalizowana w swoich zadaniach.
Dla Państwa dobieramy również wzory opakowań. Posiadamy szeroki wachlarz opakowań szklanych typu lakierowanego, jak i słoików kosmetycznych typu PP/PS/SAN. W naszym magazynie znajdziecie również Państwo butelki o różnorakiej pojemności wykonane z aluminium, polipropylenu czy HDPE.

  Możemy pochwalić się setkami udanych realizacji zarówno w kraju jak i zagranicą. Wytwarzamy równorzędnie duże, długie serie produktowe kosmetyków dla średnich przedsiębiorstw, jak i krótkie dla mniejszych firm. Każde zlecenie, czy to drobne czy duże jest przez nas indywidualnie rozpatrywane. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach wprowadzanych w życie za pomocą unijnych rozporządzeń, jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do ich przestrzegania. Uniemożliwia to  opracowanie stałej, jednolitej formuły na której opierałby się proces produkcji kosmetyków Silcare.
.

15. Stanowisko producenta Silcare- Florence w świetle rozporządzenia 1223/2009.

  Niniejsze rozporządzenie dotyczy tylko produktów kosmetycznych, a nie produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub produktów biobójczych. Wytyczenie tej granicy wynika w szczególności ze szczegółowej definicji produktów kosmetycznych, która odnosi się zarówno do miejsca ich aplikacji, jak i do celu ich stosowania. (7) Ocena, czy dany produkt jest produktem kosmetycznym, musi być dokonywana na podstawie indywidualnej oceny produktu, uwzględniającej wszystkie jego cechy. Produkty kosmetyczne mogą obejmować kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do twarzy, podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), depilatory, dezodoranty i środki przeciw poceniu, barwniki do włosów, produkty do trwałej ondulacji, do prostowania i utrwalania włosów, produkty do układania włosów, produkty do mycia włosów (płyny, proszki, szampony), odżywki do włosów (płyny, kremy, oliwki), produkty do układania fryzury (płyny, lakiery, brylantyna), produkty do golenia (kremy, pianki, płyny), produkty do makijażu i demakijażu, produkty przeznaczone do warg, produkty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do pielęgnacji i malowania paznokci, produkty do higieny intymnej, produkty do opalania, produkty do samoopalania, produkty do rozjaśniania skóry i
środki przeciw zmarszczkom. (11) Aby jasno określić zakres odpowiedzialności, każdy produkt kosmetyczny powinien był przyporządkowany odpowiedzialnej za niego osobie, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty. (13) Konieczne jest określenie warunków, zgodnie z którymi dystrybutor ma być postrzegany jako osoba odpowiedzialna. 14) Definicją dystrybutora objęte są wszystkie osoby prawne lub fizyczne w handlu hurtowym, jak również detaliści sprzedający produkty bezpośrednio konsumentowi. Obowiązki dystrybutora należy zatem dostosować do właściwej roli i rodzaju działalności każdego z tych podmiotów. (17) Do celów skutecznego nadzorowania rynku, dokumentacja produktu powinna być udostępniana, pod jednym adresem we Wspólnocie, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ta dokumentacja się znajduje. (22) Do celów skutecznego nadzorowania rynku właściwe organy powinny otrzymać określone informacje dotyczące produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu.
 
(24) Aby ograniczyć do minimum obciążenia administracyjne, zgłaszane informacje powinny być przekazywane właściwym organom, ośrodkom kontroli zatruć i podmiotom z nimi powiązanym centralnie na poziomie Wspólnoty, przy użyciu elektronicznego interfejsu.
 
Internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) zastąpi KSIOK?
 
Rozporządzenie kosmetyczne wprowadziło ujednolicenie notyfikacji kosmetyków w krajach Unii Europejskiej. Od dnia 11 stycznia 2012 roku osoby odpowiedzialne za dany produkt kosmetyczny mają możliwość wprowadzania informacji, o których mowa w Artykule 13 Rozporządzenia 1223/2009 do internetowego Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP). Portal CPNP to elektroniczny system zgłaszania informacji o kosmetyku, który wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany na rynku europejskim. Półtoraroczny okres działania portalu stanowi przygotowanie przed datę 11 lipca 2013 roku, kiedy korzystanie z portalu stanie się obowiązkowe.
 
Cytat z portalu: biotechnologia.pl
 
Artykuł 13 / Rozp. 1223/2009 Zgłaszanie:
 

 1. Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przedkłada Komisji drogą elektroniczną następujące informacje:

 1. kategorię produktu kosmetycznego i jego nazwę lub nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
 2. imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;
 3. kraj pochodzenia w przypadku importu;
 4. państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma zostać wprowadzony do obrotu;
 5. dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą można się kontaktować, w razie konieczności;
 
Artykuł 2 / Rozp. 1223/2009 Definicje:
 
 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
 
a. „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała;
 
b. „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
 
c. „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty;
 
d. „udostępnianie na rynku” oznacza każde odpłatne lub nieodpłatne dostarczanie produktu kosmetycznego na rynek Wspólnoty do celów dystrybucji, konsumpcji lub stosowania,
w ramach działalności handlowej;
 
e. „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu kosmetycznego na rynku Wspólnoty po raz pierwszy;
 
 
Artykuł 4 / Rozp. 1223/2009 Osoba odpowiedzialna:
 
6. Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.
 
 
  Silcare® - Florence® ma zgłoszone na portalu CPNP wszystkie wprowadzane do obrotu kosmetyki. Kosmetyki zostały wprowadzone pod nazwą handlową i z wizerunkiem opakowania tak jaki jest stan faktyczny czyli, np.: Żel Base One Clear 5g jest zgłoszony do CPNP w postaci jak poniżej:

 
 
 
 
 
 
  Jako podmiot odpowiedzialny wskazujemy na etykiecie wprowadzanych do obrotu kosmetyków oraz zgłaszanych do CPNP adres, pod którym znajduje się dokumentacja dotycząca zgłoszonego kosmetyku tzw. Dossier produktu.
 
 
  Firma Silcare® - Florence® nie posiada zgłoszenia ani dokumentacji dla kosmetyków wprowadzanych do obrotu z nazwami handlowymi naszych klientów.
 
 
 
  Polecamy zapoznanie się z całym tekstem Rozporządzenia 1223/2009 i odniesienie się do jego uregulowań.

16. Poprawne wzory etykiet.

Stanowisko producenta Silcare® - Florence® w sprawie osoby odpowiedzialnej w świetle Rozp. 1223/2009.
 
 
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych nakazuje umieszczenie na etykiecie produktu kosmetycznego m.in. informacji o OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ za dany produkt kosmetyczny.
 
Wzory poprawnych etykiet
 
Etykieta Silcare
 
Na etykiecie znajdują się dane firmy Silcare® (nazwa, adres) występującej na etykiecie
jako producent (stając się jednocześnie OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ)
 
Etykieta nie może być pod żadnym względem zmieniana:
 

 • nazwa produktu
 • kolor etykiety
 • rozmiar etykiety
 • zawartość graficzna
 
Etykieta klienta (własna marka)
 
Na etykiecie znajdują się dane klienta, który sprzedaje produkt pod własną marką,
z własnym logo, własną nazwą - inną niż nazwa produktu Silcare® (stając się w tym momencie OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ):
 
 • w tym przypadku na etykiecie wskazuje się OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ = DYSTRYBUTOR, czyli Klient (pełna nazwa firmy, adres, dane kontaktowe)
 • w/g Art.4 Rozp. 1223/2009. Pkt.6.